Želvička Anička

Tento projekt je ve školním roce 2020/2021 pozastaven z důvodu mimořádných hygienických opatření. 
 

Želvička Anička je naše nová plyšová kamarádka, která je velmi zvídavá. Ráda jezdí na návštěvy k našim kamarádům. Každý víkend se tedy vydá k jednomu z nás. Dítě, které si v pátek želvičku odnese domů, má za úkol se o ni hezky postarat. Ukázat jí svůj pokojíček, oblíbené hračky, vzít ji s sebou na výlet apod.. ¨

Po víkendu si společně s dítětem sednete a popovídáte si o tom, co želvička všechno prožila. To, co vám dítě poví, prosím, zapište na papír, popřípadě doplňte obrázky, fotografiemi, a přineste do MŠ. V šatně bude ležet Deník želvičky Aničky, do kterého svoje povídání přidáte. My si s dětmi v průběhu dne přečteme, co želvička všechno prožila.

Tímto projektem chceme naplnit tyto dílčí vzdělávací cíle:

  • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
  • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
  • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
  • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.).

                                                                      Děkujeme za spolupráci na tomto projektu :)